RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / ] Aktualizacja: 12 maja 2020 11:32

Informacja o pracy przedszkola na nowych zasadach

Rodzicu !!!

 

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

 

Chcąc aby dziecko korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółową procedurą (link do procedury tutaj >>Procedura funkcjonowania przedszkola zagrożenie epidemiczne<<) oraz podpisać oświadczenia, które zamieścimy w piątek 15.05.2020r.

 

W pierwszy dzień pobytu w przedszkolu Rodzic przynosi podpisane oświadczenia, przyprowadzając dziecko do przedszkola.

 

Należy pamiętać że:

 • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzice dzieci, którzy zgłosili chęć uczestniczenie w zajęciach opiekuńczych przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego do 10.05.2020r , a nie zostali zakwalifikowani z powodu ograniczonej liczby miejsc zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

 

Zostaną uruchomione 4  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 7 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

 

    Nr sali

          Dzieci

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr.I

8.00-15.30

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

7.00-17.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. IVA

7.30-16.30

Sala nr 4

Dzieci z gr. IV B

7.00-16.00

 

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

 

Nie ma możliwości łączenia dzieci z poszczególnych grup.

 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

 

2.  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

 

Pożegnaj się z dzieckiem przed drzwiami przedszkola, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

 

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Rodzice

 

Przypominamy o konieczności pisemnego zgłoszenia na e-mail przedszkola (przedszkole102@gmail.com) lub bezpośrednio do przedszkola oświadczenia o chęci korzystania przez państwa dziecko z opieki przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego. Termin zgłoszenia – do 10.05.2020r.

 

Osoby, które dostarczą oświadczenie o chęci korzystania z przedszkola mają obowiązek przyniesienia do przedszkola zaświadczeń zakładu pracy potwierdzających spełnienie poniższych kryteriów.

 

Kryteria pierwszeństwa:

 

1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko).

 

2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się kryterium kolejności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Zobowiązujemy Rodziców do bieżącego śledzenia informacji o działalności przedszkola.

 

Informacje telefoniczne nie są wiążące.Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

 

Informujemy, że przedszkole nadal będzie zamknięte do 15.05.2020 r.

 OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

 

Prosimy o wstępne zadeklarowanie potrzeb drogą mailową do dnia 3.05.2020 r.

Adres e-mail: przedszkole102@gmail.com

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

 

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

 

Biorąc pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytycznych MEN dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu:

 

 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

RODZICU:

 

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PRZEDSZKOLE:

 

 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze
 • Pracownicy  w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,  przyłbice i płaszcze ochronne)
 • Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie
 • Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę
 • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.
 • Wietrzenie  sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę