RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / Akty prawne ]

 

1 Statut przedszkola

27 stycznia 2013 r.

 

Statut w postaci pliku HTML znajduje się w osobnym pliku.

Powrót do spisu treści

2 Kompetencje kluczowe - od przedszkola do uczenia się przez całe życie

 

Wiedza, umiejętności i postawy, które zdobywają dzieci w naszym przedszkolu

 

Skoro pięćdziesiąt procent zdolności do nauki rozwija się
w ciągu pierwszych czterech lat życia, a kolejne trzydzieści procent
do ukończenia ośmiu lat, to programy rozwojowe dla okresu
wczesnego dzieciństwa powinny być traktowane jako najwyższy priorytet.
 Gordon Dryden, Jeannette Vos

 

 

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zawiera rekomendacje dla państw członkowskich, aby rozwijały ofertę kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie, w tym strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji.

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

 

Kompetencje zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 XII 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie: wiedzy, umiejętności, postaw odpowiednich do sytuacji:

 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym

2. porozumiewanie się w językach obcych

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

4. kompetencje informatyczne

5. umiejętność uczenia się

6. kompetencje społeczne i obywatelskie

7. inicjatywność i przedsiębiorczość

8. świadomość i ekspresja kulturalna.

 

 

CELE KSZTAŁCENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) [online, dostęp dn. 01.08.2017].

 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co jest dobre, a co złe.

3. Kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do znoszenia różnych niepowodzeń i porażek.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne.

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10. Zapewnienie dzieciom szans na lepszą edukację poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także uczenie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne dla edukacji szkolnej.

 

 

CHARAKTERYSTYKA WIEKU PRZEDSZKOLNEGO

 

 • Problem opuszczenia domu rodzinnego
 • Rozwijają się zmysły, wyobraźnia i intelekt
 • Pojawia się konieczność funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • Kształtowanie się samodzielności
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w typowych sytuacjach
 • Przygotowanie do szkoły
 • Nabywanie umiejętności kontrolowania emocji
 • Pojawiają się nowe kategorie poznawcze, tj. myślenie słowne oraz początki myślenia intuicyjnego
 • Dynamiczny rozwój mowy powala na poszerzenie wiedzy o otoczeniu, pojawia się zdolność ujmowania rzeczywistości w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym, dostrzeganie odmienności poglądów innych osób.

 

 

PODSTAWY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

 

 

Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.:

- rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich

- zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną

- ciekawość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.

 

 

Na żadnym etapie rozwojowym zależności między:

 


naturalna aktywność  -   bezpośrednie potrzeby dziecka   - możliwości

   

 

                                                    

nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych, jak w wieku przedszkolnym.

 

 

ROLA ZABAWY W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

Zabawa staje się w wieku przedszkolnym podstawową aktywnością dziecka – źródłem jego wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi – w której toku dziecko mimowolnie, w sposób całkowicie naturalny zdobywa wiedzę i umiejętności.

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter.

Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć

umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem:

 

 • modelowanie
 • naśladowanie pozytywnych wzorców
 • świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

 

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

 

 

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji).

Przyjmuje się, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno umieć opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, odpowiadać na pytania, wyjaśniać własną przynależność do rodziny, grupy, narodu.

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

- słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości

- wypowiedzi spontaniczne i kierowane

- ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról

- odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki)

- występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych w tym spektakle „Dzieci Dzieciom”

- uczestnictwo w konkursach recytatorskich

- zapewnienie wsparcia logopedycznego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych, logorytmicznych) dla całej grupy

-ćwiczenia grafomotoryki ręki – jako przygotowanie do pisania (np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna, kształtki sensoryczne)

- wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchowo-wzrokową (stosowanie różnorodnych metod

- doskonalenie sprawności grafomotorycznej (kreślenie szlaczków literopodobnych na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie)

- kontakt z żywym słowem – nauczyciel, aktorzy ( spektakle teatralne na miejscu oraz wyjazdowe, Teatr Mamy i Taty)

- biblioteczki w każdej sali – codzienny kontakt z literaturą dla dzieci (w tym poznawanie polskiej literatury klasycznej dla dzieci)

- warsztaty biblioteczne – 1 x w miesiącu dla dzieci starszych

- udział w akcjach: Cała Polska czyta dzieciom,  Biblioteka przedszkolaka, Wędrująca książka.

 

 

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

 

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych – w zabawie i nauce, ukazywaniu korzyści, jakie wynikają z umiejętności posługiwania się językiem obcym. Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym,  a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa się przez zabawę.

 

 

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego1 godzina tygodniowo.

Podczas zajęć przedszkolaki poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty

w języku angielskim (np. podają swoje imię, wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby).

Zajęcia to – gry i zabawy ruchowe (grupowe, w parach), piosenki, historyjki obrazkowe, scenki dramowe.

 

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

 

 

Kompetencje matematyczne są realizowane na etapie wychowania przedszkolnego miedzy innymi w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego

w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez:

eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które dziecko zna.

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

1 . Kompetencje matematyczne:

- codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa

- realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – DZIECIĘCA

MATEMATYKA (m.in. przeliczanie, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu)

- ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne

 

2. Kompetencje naukowo-techniczne – codzienne działania:

- obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych

- prowadzenie kalendarza pogody

- prowadzenie czasowych „ogródków” w salach oraz stałych ogródków na placu zabaw

- zabawy mikroskopem, lupą itp.

- zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza)

- zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne

 

 

 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

 

 

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych.

Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

W codziennej pracy:

- wykorzystywane są narzędzia TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, tablica interaktywna, komputer)

- wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych,

- nauka kodowania przez zabawę, nie tylko z wykorzystaniem narzędzi TIK

- warsztaty – Mistrzowie Kodowania, Kodowanie na dywanie

- zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci.

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

 

 

Kompetencje związane z uczeniem się są na tym etapie niezwykle istotne – przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, w tym z uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów.

Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form

nauki - pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 • kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego  podczas wszelkich zajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych
 • w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji
 • dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej
 • stosowanie idei oceniania kształtującego
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych
 • realizacja wolontariatu
 • praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie
 • praca zespołowa

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

 

 

Kompetencje te na tym etapie rozumiane są jako zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej.

Na tym etapie istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw.

Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych:

- budzenie zainteresowania historią swojej rodziny  okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych

- służą temu tworzone przez dzieci kodeksy zachowania, stosowanie odpowiednio dobranych wzmocnień pozytywnych i konsekwencji

- nauka praw dziecka, obywatelskich, równości oraz poszanowania innych osób

- nauka patriotyzmu przez obchody, m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi, Dni Nowej Huty.

- praca w małym wolontariacie – Góra grosza, zbiórka książek i zabawek do Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu,   Gwiazdka dla zwierzaka,  współpraca z fundacją Koliber, współpraca z Domem Opieki Społecznej w Nowej Hucie.

- spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji (sklep, zakład fryzjerski, poczta, biblioteka, straż pożarna, komisariat, bank, ośrodek zdrowia, apteka, kościół, )

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak, policjant, fryzjer, kominiarz), rodzicami, którzy prezentują swoje zawody (np. prawnik, krawcowa, informatyk, kucharz, rolnik, leśnik)

 

 

INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

 

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje działania zmierzające do rozwoju poczucia sprawstwa przez stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania.

 

Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 • w ramach realizowania tych treści stwarzane są każdorazowo okazje pozwalające dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować (np. robienie kanapek, sałatek, szaszłyków, pieczenie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, układanie klocków, zabawy w piaskownicy)
 • codzienne zabawy na placu zabaw, w kącikach zainteresowań
 • zabawy doświadczalne i eksperymentalne
 • granie w gry zespołowe typu, np. „chińczyk”, warcaby, szachy
 • współpraca podczas stawiania dzieciom zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im poczuć się współodpowiedzialnymi za ostateczny efekt podejmowanych działań
 • warsztaty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne, sportowe, logorytmiczne, kulinarne, eksperymentalno-doświadczalne prowadzone przez nauczycieli
 • udział w warsztatach zewnętrznych, np. świece, mydełka, obrazki z piasku, wiklina, siano, pierniki, instrumenty perkusyjne
 • wycieczki :sad, gospodarstwa agroturystyczne, muzeum, teatr, teatr muzyczny, filharmonia,

 

 

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

 

 

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości. Wzmacniają inicjatywę i pomagają w nawiązaniu relacji. Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką.

 

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 

Te kompetencje przedszkolaki nabywają poprzez:

 •  malowanie (w tym nietypowymi technikami, np. malowanie kasztanami, malowanie przez gazę), rysowanie, śpiewanie, taniec
 • wystawy prac dzieci (sala, korytarze, szatnia, strona internetowa)
 • udział w różnych uroczystościach – jako mali aktorzy (pasowanie na przedszkolaka, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, rodzinne kolędowanie , powitanie wiosny, happening ekologiczny, Dzień Dziecka,  Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola)
 • udział w konkursach przedszkolnych, i międzyprzedszkolnych i międzyszkonych  (muzyczne, plastyczne, recytatorskie), przeglądach tetralnych (Brzechwałki)
 • udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i poza nim (Szkoła Muzyczna, NCK, Dom Kultury im. C.K. Norwida
 • Innowacja muzyczna „Przygoda z muzyką”

 

 

WYBRANE METODY

 

 

- metoda pedagogiki zabawy

- metoda tworzenia map pojęciowych

- metoda twórczego myślenia

- ruch rozwijający Veroniki Sherborne

- metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy, teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa

- dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

- metoda Carla Orffa (instrumenty)

- odimienna nauka czytania wg dr Ireny Majchrzak

- metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

- metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss

- metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)

- edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej

- metoda projektu lub jej elementy

- metoda integracji sensorycznej

- wybrane metody nauczania języka angielskiego – Working with the voice, Role-play technique, Mime and pantomime, Total Physical Response

 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE

 

 

- zabawki w kącikach zabaw (np. lalki, wózki, auta, klocki i inne)

- gry stolikowe, puzzle, układanki

- zabawki sportowe i na plac zabaw (np. drabinki, ławeczki, materace, piłki, obręcze, samochodziki, rowerki biegowe, wiaderka, łopatki, foremki, sitka, bańki mydlane i inne)

- sprzęt na placach zabaw

- narzędzia ogrodnicze, nasiona, sadzonki

- pomoce „naukowe” (np. lupa, mikroskop, globus, mapa, waga, miarka, menzurka, pęseta, magnes, zegar, liczydło, magiczne skrzynki, piasek kinetyczny, stolik LED, parawany – teatrzyki, kukiełki, pacynki, garderoba ze strojami, plansze edukacyjne)

- farby, kredki, nożyczki, stemple, instrumenty muzyczne (bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne), pianino

- narzędzia TIK – aparat, magnetofon, telewizor, laptop, tablica interaktywna

- pomoce „naturalne” (np. liście, patyki, szyszki, kasztany, pudełka, gumki, tacki papierowe, folia aluminiowa, wełna, guziki, filc, piasek, kasza manna, ryż, masa solna...)

Powrót do spisu treści

3 Instrukcja BHP dotycząca dzieci podczas ich pobytu w Samorządowym Przedszkolu nr 102 w Krakowie

27 stycznia 2013 r.


Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

 

 1. Personel kierowniczy, pedagogiczny, administracyjno – gospodarczy, osoby odbywające praktykę pedagogiczną w przedszkolu oraz osoby współdziałające w pracy przedszkola mają obowiązek znać niniejszą instrukcję.
 2. Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu.
 3. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, które są określone w obowiązujących na terenie przedszkola szczegółowych regulaminach, instrukcjach i procedurach. Nieznajomość przepisów o bezpieczeństwie dzieci nie usprawiedliwia ich nieprzestrzegania. Winni zaniedbania swych obowiązków będą pociągnięci do odpowiedzialności służbowo – dyscyplinarnej.
 5. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 6. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. W przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 7. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas w przedszkolu atrakcyjnie i aktywnie.
 8. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwag na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 10. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać
 11. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 12. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 13. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 14. Przy przemieszczaniu się grupy na terenie przedszkola dzieci poruszają się parami lub „gęsiego”.
 15. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 16. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pracownik obsługi). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 18. W wypadku gdy dziecko pomimo wszelkich zabezpieczeń w przedszkolu, oddali się poza jego teren, należy niezwłocznie wszcząć poszukiwania. Jeśli nie zostanie odnalezione w ciągu 20 min. należy zawiadomić rodziców i policję.
 19. Przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w niezbędne środki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Każdy nauczyciel w placówce powinien posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 20. W Regulaminie Pracy Przedszkola powinny być zawarte przepisy bezpieczeństwa dostosowane do warunków lokalnych.
 21. W Przedszkolu na widocznym miejscu powinna znajdować się wywieszka podająca telefony służb ratowniczych i alarmowych.
 22. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim pracownik przedszkola, który jest świadkiem wypadku, stosuje się do procedury powypadkowej obowiązującej w przedszkolu.
 23. Instrukcja ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą powstać na terenie przedszkola a jedynie stanowi zasady postępowania, które obowiązują pracowników we wszystkich, również nie wymienionych okolicznościach.

Załączniki:

 • 3a Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym (poniżej)
 • 3b Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (poniżej)

Powrót do spisu treści

3a Zasady bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym

27 stycznia 2013 r.


 1. Nauczyciel zobowiązany jest do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.
 2. Nauczyciel i pracownik obsługi sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki) i czy zmieniły obuwie.
 3. Dzieci nie wracają z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej (nauczyciel, pracownik obsługi).
 4. Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali grupy I lub II tylko przez otwarte okno balkonowe w szatni za wyłączną zgodą nauczyciela, pod opieką pracownika obsługi.
 5. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.
 6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 7. Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają tylko na wyznaczonym dla danej grupy terenie. Dziecko może przejść na teren przeznaczony dla dzieci starszych lub młodszych tylko za zgodą nauczyciela.
 8. W wyjątkowych sytuacjach (np. pobyt u lekarza) rodzic, który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.
 9. Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.
 10. Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka (nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych i kwiatów).
 11. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 12. Codziennie rano pracownik porządkowo-gospodarczy (konserwator, pracownik obsługi) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

Powrót do spisu treści

3b Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

27 stycznia 2013 r.


I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur na szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur na szatni zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub na sali zbiorczej do godziny 17.30.
 8. Osoba pełniąca dyżur na szatni lub nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzicowi (osobie upoważnionej ) zostanie przekazane dziecko.
 9. Dzieci schodzące z I piętra są w zasięgu wzroku nauczyciela do początku schodów prowadzących na parter a następnie są obserwowane przez pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni aż do przejęcia dziecka przez rodzica.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut od zamknięcia przedszkola.
 4. Dyrektor placówki po rozpoznaniu sytuacji podejmuje odpowiednie działania oraz skontaktuje się z Policyjną Izbą Dziecka.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Powrót do spisu treści