RUS | GER | ENG
RSSLogo Nowej Huty

Wspomogła finansowo:
Piknik rodzinny 2013
Dni Nowej Huty 2013
Modernizację schodów
Modernizację chodnika
[ Strona główna / Akty prawne ]

 

1 Statut przedszkola

27 stycznia 2013 r.

 

Statut w postaci pliku HTML znajduje się w osobnym pliku.

Powrót do spisu treści

2 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

27 stycznia 2013 r.

 

Podstawa prawna

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • ustawa o systemie oświaty,
 • ustawa MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Karta Nauczyciela,
 • rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ), Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

Źródła opracowania koncepcji

 

Opracowana koncepcja wynika z wymagań wobec edukacji przedszkolnej stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz analizy efektów pracy edukacyjnej dokonanej w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety prowadzone w przedszkolu.

O naszej placówce

 • Samorządowe Przedszkole nr 102 usytuowane jest w gminie Kraków, os.Szkolne 31. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez samorząd lokalny – gminę Kraków.
 • Nasze przedszkole jest w budynku mieszkalnym, dwupoziomowe, przytulne, bezpieczne, wesołe i kolorowe, chronione przez monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku. Posiadamy cztery sale z łazienkami dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz duże hole – szatnię i bawialnię.
 • Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową, wyposażamy przedszkole w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.
 • Nasz plac zabaw jest duży, bezpieczny i zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu.
 • Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych.
 • Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w wieku 2,5-6 lat w czterech oddziałach.

 

W przedszkolu  od  kilku lat realizujemy  działania ukierunkowane na edukację artystyczną. Dlatego bierzemy udział i organizujemy różnorodne przedsięwzięcia kształcące wszechstronny rozwój  dziecka poprzez działania plastyczne, ruchowo- muzyczne, teatralne.

Mocne strony przedszkola

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 • Dbałość o ich wszechstronny rozwój.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.
 • Aktywna i wszechstronna współpraca z organizacjami kulturalnymi, oświatowymi i róznymi instytucjami.
 • Dobrze układajaca się współpraca z rodzicami.
 • Wysoki poziom uroczystości przedszkolnych z wykorzystaniem atrakcyjnych, aktywizujących metod.
 • Przestrzeganie praw dziecka.
 • Bardzo dobre przygotowanie do szkoły.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy.
 • Dobra lokalizacja budynku, z dala od głównych ulic i zgiełku.
 • Dobrze wyposażone sale w estetyczne meble i zabawki posiadające certyfikaty.
 • Nowoczesna, dobrze wyposażona kuchnia przedszkolna wydająca urozmaicone, smaczne i wartościowe posiłki.

Zadania wymagające szczególnej uwagi

 • Wzbogacanie systematycznie o różnorodne aktywne formy i metody pracy propozycji edukacyjnej, rozwijającej     uzdolnienia i  zainteresowania  artystyczne dzieci.
 • Wzmocnienie zaangażowania rodziców w szczególności w  działalność artystyczną   przedszkola.
 • Bogacenie bazy przedszkola o pomoce dydaktyczne, rekwizyty, stroje, instrumenty muzyczne do działalności artystycznej dzieci.
 • Modernizacja ogrodu przedszkolnego, doposażenie w sprzęty do zabaw ruchowych.
 • Promowanie przedszkola w najbliższym środowisku w celu pozyskania partnerów pomagających w realizacji zadań wynikających z założeń koncepcji.

Priorytety

 • Przedszkole instytucją bezpieczną i przyjazną dziecku, zapewniającą optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi oraz zainteresowaniami i uzdolnieniami dziecka.
 • Placówka nastawiona na bardzo dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz wyposażenie go    w wartości moralne zaczerpnięte z literatury, historii, tradycji i kultury regionu, świadome tożsamości przynależności narodowej.
 • Przedszkole promujące osiągnięcia dzieci w środowisku, współpracujące z rodzicami oraz lokalną społecznością w działaniach na rzecz wszechstronnej edukacji dziecka.
 • Przedszkole motywujące kadrę pedagogiczną do systematycznego doskonalenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy do efektywnej pracy z dziećmi.
 • Przedszkole wzbogacające bazę dydaktyczna, dbające o bezpieczne, higieniczne, estetyczne i przyjazne dziecku warunki pobytu.

 

Cele główne

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.

Kryteria sukcesu

 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, kształtują postawy zgodne z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego są aktywne w działaniu, samodzielne, respektują normy społeczne.
 • Przedszkole diagnozuje i analizuje osiągnięcia dzieci uwzględniając ich   możliwości rozwojowe, potrzeby , zainteresowania i uzdolnienia
 • Przedszkole ma koncepcję pracy, każdego roku opracowuje załącznik do koncepcji jakim jest roczny plan pracy przedszkola, który uszczegóławia priorytety pracy na dany rok szkolny z uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wniosków rodziców.
 • Oferta zajęć zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest modyfikowana, wzbogacana i wspiera rozwój uzdolnień artystycznych dzieci
 • Procesy wspomagania, rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany, ukierunkowany na budowanie właściwej motywacji dzieci do działania
 • Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
 • Prowadzona jest współpraca ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju, przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku
 • Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów przedszkola
 • Rodzice są partnerami przedszkola, poprzez ankiety, rozmowy, zaangażowanie rodziców w działania przedszkola pozyskuje się  wiedzę co dla rodziców stanowi priorytety wychowawczo – dydaktyczne.
 • Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy
 • Stopniowo prowadzona jest ewaluacja i kontrola wszystkich obszarów pracy przedszkola

Dziecko w naszym przedszkolu

 • Czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • Jest akceptowane takie, jakie jest,
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • Jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi, poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

DZIAŁANIA ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU W CELU PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci:

 • obserwacja i diagnoza potrzeb dziecka w celu dostosowania oferty edukacyjnej przedszkola do indywidualnych potrzeb ze szczególnym wykorzystaniem: ruchu rozwijającego, muzyki, plastyki, zabaw teatralnych,
 • analiza potrzeb dzieci pod kątem oferty zajęć dodatkowych.

W zakresie współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w relacjach rodzic-nauczyciel,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola oraz aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola poprzez udział w konkursach plastycznych, formach teatralnych i muzycznych wspólnie z dziećmi,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promowania przedszkola:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze lokalnym dla społeczności lokalnej; piknik rodzinny, Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Otwarty, Wieczorek patriotyczny.
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Poradnią stomatologiczną, biblioteką, Domem Seniora, Dom Opieki Społecznej, Policją, Strażą Pożarną, władzami samorządowymi, Nowohuckim Centrum Kultury, Domem Kultury im. C.K. Norwida,  współpraca ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, żłobkiem.
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym: Nowohucki Przegląd Twórczości Przedszkolaka, Niedziela z Wandą, Dni Ziemi, Brzechwałki, Góra Grosza, Cała Polska czyta dzieciom, Piramida Zdrowego Żywienia, Mamo, Tato Wolę wodę, Kubusiowi przyjaciele natury, Gwiazdka dla zwierzaka.
 • zbieranie surowców wtórnych: baterie, zbiórka puszek aluminiowych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki, kroniki przedszkola, współpraca z mediami.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • wspomaganie, inspirowanie, nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności szczególnie w zakresie metodyki artystycznej,
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

W zakresie bazy przedszkola:

 • wzbogacanie bazy przedszkola o pomoce dydaktyczne, rekwizyty, stroje, instrumenty muzyczne do działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej
 • doposażenie ogrodu w urządzenia do zabaw oraz sprzęt rekreacyjny,,
 • pozostałe remonty wewnątrz budynku w ramach potrzeb.

 

Raz w roku podjęta będzie dyskusja nad koncepcją w celu ustalenia zadań do realizacji na kolejny rok szkolny i opracowania rocznego planu pracy.
   
Rodzice zapoznają się z koncepcją  oraz rocznym planem pracy na zebraniach, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

Powrót do spisu treści

3 Instrukcja BHP dotycząca dzieci podczas ich pobytu w Samorządowym Przedszkolu nr 102 w Krakowie

27 stycznia 2013 r.


Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

 

 1. Personel kierowniczy, pedagogiczny, administracyjno – gospodarczy, osoby odbywające praktykę pedagogiczną w przedszkolu oraz osoby współdziałające w pracy przedszkola mają obowiązek znać niniejszą instrukcję.
 2. Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu.
 3. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, które są określone w obowiązujących na terenie przedszkola szczegółowych regulaminach, instrukcjach i procedurach. Nieznajomość przepisów o bezpieczeństwie dzieci nie usprawiedliwia ich nieprzestrzegania. Winni zaniedbania swych obowiązków będą pociągnięci do odpowiedzialności służbowo – dyscyplinarnej.
 5. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 6. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. W przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 7. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas w przedszkolu atrakcyjnie i aktywnie.
 8. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwag na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 10. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać
 11. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 12. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 13. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 14. Przy przemieszczaniu się grupy na terenie przedszkola dzieci poruszają się parami lub „gęsiego”.
 15. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 16. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pracownik obsługi). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 18. W wypadku gdy dziecko pomimo wszelkich zabezpieczeń w przedszkolu, oddali się poza jego teren, należy niezwłocznie wszcząć poszukiwania. Jeśli nie zostanie odnalezione w ciągu 20 min. należy zawiadomić rodziców i policję.
 19. Przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w niezbędne środki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Każdy nauczyciel w placówce powinien posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 20. W Regulaminie Pracy Przedszkola powinny być zawarte przepisy bezpieczeństwa dostosowane do warunków lokalnych.
 21. W Przedszkolu na widocznym miejscu powinna znajdować się wywieszka podająca telefony służb ratowniczych i alarmowych.
 22. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim pracownik przedszkola, który jest świadkiem wypadku, stosuje się do procedury powypadkowej obowiązującej w przedszkolu.
 23. Instrukcja ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą powstać na terenie przedszkola a jedynie stanowi zasady postępowania, które obowiązują pracowników we wszystkich, również nie wymienionych okolicznościach.

Załączniki:

 • 3a Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym (poniżej)
 • 3b Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (poniżej)

Powrót do spisu treści

3a Zasady bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym

27 stycznia 2013 r.


 1. Nauczyciel zobowiązany jest do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.
 2. Nauczyciel i pracownik obsługi sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki) i czy zmieniły obuwie.
 3. Dzieci nie wracają z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej (nauczyciel, pracownik obsługi).
 4. Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali grupy I lub II tylko przez otwarte okno balkonowe w szatni za wyłączną zgodą nauczyciela, pod opieką pracownika obsługi.
 5. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.
 6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 7. Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają tylko na wyznaczonym dla danej grupy terenie. Dziecko może przejść na teren przeznaczony dla dzieci starszych lub młodszych tylko za zgodą nauczyciela.
 8. W wyjątkowych sytuacjach (np. pobyt u lekarza) rodzic, który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.
 9. Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.
 10. Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka (nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych i kwiatów).
 11. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 12. Codziennie rano pracownik porządkowo-gospodarczy (konserwator, pracownik obsługi) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

Powrót do spisu treści

3b Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

27 stycznia 2013 r.


I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur na szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur na szatni zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub na sali zbiorczej do godziny 17.30.
 8. Osoba pełniąca dyżur na szatni lub nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzicowi (osobie upoważnionej ) zostanie przekazane dziecko.
 9. Dzieci schodzące z I piętra są w zasięgu wzroku nauczyciela do początku schodów prowadzących na parter a następnie są obserwowane przez pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni aż do przejęcia dziecka przez rodzica.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut od zamknięcia przedszkola.
 4. Dyrektor placówki po rozpoznaniu sytuacji podejmuje odpowiednie działania oraz skontaktuje się z Policyjną Izbą Dziecka.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Powrót do spisu treści