RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / Ogłoszenia ] Aktualizacja: 29 maja 2020 12:06

Dyżur wakacyjny - zaświadczenia z pracy

W związku z dużą liczbą dzieci na dyżur wakacyjny, osoby które zgłosiły chęć zapisania dziecka na ten dyżur w warunkach reżimu sanitarnego, nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem, proszone są do okazania zaświadczenia z pracy obydwojga Rodziców do dnia 05.06.2020r.

 

Osoby, które już takie zaświadczenia okazały przy obecnym przyjęciu do przedszkola nie musza oczywiście tego ponawiać.

 

Po otrzymaniu zaświadczeń ustalona zostanie lista dzieci przyjętych.

 

Jeśli ulegną zmianie obowiązujące wytyczne GIS, przedszkole będzie dopisywało pozostałe zgłoszone dzieci.Zmiana stawki żywieniowej

Od 01.06.2020 r  ulega zmianie stawka żywieniowa w przedszkolu. Koszt trzech posiłków wynosił będzie  10.00 zł.

 

Obiad 6,00zł, śniadanie 2,00zł, podwieczorek 2,00 zł.Deklaracje na dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE,

 

PROSIMY O ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 102 w Krakowie informuje, iż  sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

 

Rodzice dzieci, którzy mają potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 proszeni są o jej potwierdzenie do 26  maja 2020 r. na adres mailowy przedszkola.

 

Przedszkole udostępni miejsca tylko zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami MEN.Otwarcie przedszkola od poniedziałku

Szanowni Rodzice, w poniedziałek (18.05.2020r.) otwieramy przedszkole. Przypominamy o konieczności podpisania i dostarczenia do przedszkola w pierwszy dzień pobytu dziecka oświadczenia oraz ewentualnie upoważnienia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 

Oświadczenie oraz upoważnienie można pobrać pod poniższymi linkami:

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola Nr 102 w Krakowie

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola Nr 102 w Krakowie

 Informacja o pracy przedszkola na nowych zasadach

Rodzicu !!!

 

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

 

Chcąc aby dziecko korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółową procedurą (link do procedury tutaj >>Procedura funkcjonowania przedszkola zagrożenie epidemiczne<<) oraz podpisać oświadczenia, które zamieścimy w piątek 15.05.2020r.

 

W pierwszy dzień pobytu w przedszkolu Rodzic przynosi podpisane oświadczenia, przyprowadzając dziecko do przedszkola.

 

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzice dzieci, którzy zgłosili chęć uczestniczenie w zajęciach opiekuńczych przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego do 10.05.2020r , a nie zostali zakwalifikowani z powodu ograniczonej liczby miejsc zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

 

Zostaną uruchomione 4  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 7 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

 

    Nr sali

          Dzieci

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr.I

8.00-15.30

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

7.00-17.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. IVA

7.30-16.30

Sala nr 4

Dzieci z gr. IV B

7.00-16.00

 

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

 

Nie ma możliwości łączenia dzieci z poszczególnych grup.

 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

 

2.  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

 

Pożegnaj się z dzieckiem przed drzwiami przedszkola, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

 

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Rodzice

 

Przypominamy o konieczności pisemnego zgłoszenia na e-mail przedszkola (przedszkole102@gmail.com) lub bezpośrednio do przedszkola oświadczenia o chęci korzystania przez państwa dziecko z opieki przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego. Termin zgłoszenia – do 10.05.2020r.

 

Osoby, które dostarczą oświadczenie o chęci korzystania z przedszkola mają obowiązek przyniesienia do przedszkola zaświadczeń zakładu pracy potwierdzających spełnienie poniższych kryteriów.

 

Kryteria pierwszeństwa:

 

1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko).

 

2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się kryterium kolejności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Zobowiązujemy Rodziców do bieżącego śledzenia informacji o działalności przedszkola.

 

Informacje telefoniczne nie są wiążące.Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

 

Informujemy, że przedszkole nadal będzie zamknięte do 15.05.2020 r.