RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / Deklaracja dostępności ]

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności została przygotowany w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

 

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

 

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

 

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

 

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole Nr 102 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedszkole102krakow.pl

 

Samorządowe Przedszkole Nr 102

Telefon 12 6442718

E-mail: przedszkole102@gmail.com

Adres korespondencyjny : os. Szkolne31 31-978 Kraków

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2014

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre załączniki (w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • niektóre treści nie mają odpowiedniej struktury nagłówkowej spełniającyej standady WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines),
  • struktura witryny internetowej oraz część contentu zamieszczonego na stronie zastała zaprojektowana i opublikowana przed 2019-09-23 (przed obowiązywaniem ustawy) lub content nie jest wykorzystywany do realizacji bieżących zadań przedszkola.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.09.20r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności 23.03.21r. (bez zmian w stosunku do deklaracji z dnia 21.09.20r.).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika przedszkola.

 

W Samorządowym Przedszkolu Nr 102 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Teresa Pająk, e-mail: przedszkole102@gmail.comtelefon: 12 644 27 18 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pionowa – schody bez podjazdów),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, poinstruowani pracownicy
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio  konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.