RUS | GER | ENG
* strony zaktualizowane
Prowadzenie WWW:
Jolanta Pawełczyk

Strona techniczna:
Przemysław Pawełczyk

Page Ranking Tool

Logo Nowej Huty

Wspomogła finansowo:
Piknik rodzinny 2013
Dni Nowej Huty 2013
Modernizację schodów
Modernizację chodnika
[ Strona główna / Akty prawne ]Aktualizacja: 1 września 2013 r.

1 Statut przedszkola

27 stycznia 2013 r.


Statut w postaci pliku HTML wygenerowanego przez LibreOffice Writer znajduje się w osobnym pliku.

Powrót do spisu treści

2 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

27 stycznia 2013 r.


Podstawa prawna


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Źródła opracowania koncepcji


Opracowana koncepcja wynika z wymagań wobec edukacji przedszkolnej stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz analizy efektów pracy edukacyjnej dokonanej w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety prowadzone w przedszkolu.

O naszej placówce


W przedszkolu od kilku lat realizujemy działania ukierunkowane na edukację artystyczną, dlatego bierzemy udział i organizujemy różnorodne przedsięwzięcia kształcące wszechstronny rozwój dziecka poprzez szeroko rozumianą edukację artystyczną.

Mocne strony przedszkola

Zadania wymagające poprawy

Priorytety

Cele główne

Kryteria sukcesu

Działania organizowane dla podniesienia jakości pracy przedszkola

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci:

W zakresie współpracy z rodziną dziecka:

W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promowania przedszkola:

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

W zakresie bazy przedszkola:


Raz w roku podjęta będzie dyskusja nad koncepcją w celu naniesienia ewentualnych poprawek.
Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniach, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

Powrót do spisu treści

3 Instrukcja BHP dotycząca dzieci podczas ich pobytu w Samorządowym Przedszkolu nr 102 w Krakowie

27 stycznia 2013 r.


Podstawa prawna


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).


 1. Personel kierowniczy, pedagogiczny, administracyjno – gospodarczy, osoby odbywające praktykę pedagogiczną w przedszkolu oraz osoby współdziałające w pracy przedszkola mają obowiązek znać niniejszą instrukcję.
 2. Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu.
 3. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, które są określone w obowiązujących na terenie przedszkola szczegółowych regulaminach, instrukcjach i procedurach. Nieznajomość przepisów o bezpieczeństwie dzieci nie usprawiedliwia ich nieprzestrzegania. Winni zaniedbania swych obowiązków będą pociągnięci do odpowiedzialności służbowo – dyscyplinarnej.
 5. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 6. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. W przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 7. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas w przedszkolu atrakcyjnie i aktywnie.
 8. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwag na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 10. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać
 11. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 12. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 13. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 14. Przy przemieszczaniu się grupy na terenie przedszkola dzieci poruszają się parami lub „gęsiego”.
 15. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 16. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pracownik obsługi). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 18. W wypadku gdy dziecko pomimo wszelkich zabezpieczeń w przedszkolu, oddali się poza jego teren, należy niezwłocznie wszcząć poszukiwania. Jeśli nie zostanie odnalezione w ciągu 20 min. należy zawiadomić rodziców i policję.
 19. Przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w niezbędne środki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Każdy nauczyciel w placówce powinien posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 20. W Regulaminie Pracy Przedszkola powinny być zawarte przepisy bezpieczeństwa dostosowane do warunków lokalnych.
 21. W Przedszkolu na widocznym miejscu powinna znajdować się wywieszka podająca telefony służb ratowniczych i alarmowych.
 22. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim pracownik przedszkola, który jest świadkiem wypadku, stosuje się do procedury powypadkowej obowiązującej w przedszkolu.
 23. Instrukcja ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą powstać na terenie przedszkola a jedynie stanowi zasady postępowania, które obowiązują pracowników we wszystkich, również nie wymienionych okolicznościach.

Załączniki:

Powrót do spisu treści

3a Zasady bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym

27 stycznia 2013 r.


 1. Nauczyciel zobowiązany jest do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.
 2. Nauczyciel i pracownik obsługi sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki) i czy zmieniły obuwie.
 3. Dzieci nie wracają z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej (nauczyciel, pracownik obsługi).
 4. Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali grupy I lub II tylko przez otwarte okno balkonowe w szatni za wyłączną zgodą nauczyciela, pod opieką pracownika obsługi.
 5. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.
 6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 7. Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają tylko na wyznaczonym dla danej grupy terenie. Dziecko może przejść na teren przeznaczony dla dzieci starszych lub młodszych tylko za zgodą nauczyciela.
 8. W wyjątkowych sytuacjach (np. pobyt u lekarza) rodzic, który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić  dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.
 9. Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.
 10. Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka (nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych i kwiatów).
 11. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 12. Codziennie rano pracownik porządkowo-gospodarczy (konserwator, pracownik obsługi) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

Powrót do spisu treści

3b Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

27 stycznia 2013 r.


I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur na szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur na szatni zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub na sali zbiorczej do godziny 17.30.
 8. Osoba pełniąca dyżur na szatni lub nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzicowi (osobie upoważnionej ) zostanie przekazane dziecko.
 9. Dzieci schodzące z I piętra są w zasięgu wzroku nauczyciela do początku schodów prowadzących na parter a następnie są obserwowane przez pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni aż do przejęcia dziecka przez rodzica.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut od zamknięcia przedszkola.
 4. Dyrektor placówki po rozpoznaniu sytuacji podejmuje odpowiednie działania oraz skontaktuje się z Policyjną Izbą Dziecka.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Powrót do spisu treści